Opvang van zieke kinderen

 • Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat uw kind 's ochtends ziek zou zijn en u dringend alternatieve opvang nodig heeft
 • Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer de leidinggevende akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat uw telefoonnummer achter en zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de leidinggevende, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleiders.
 • De leidinggevende heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van uw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.<
 • Het kinderdagverblijf zal weigeren om uw kind op te vangen als
  • uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen
  • uw zieke kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden
  • uw kind heeft een of meerdere van de volgende symptomen:
   • Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet:wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag het kind wél naar de opvang komen.
   • Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.
   • Bloedbraken
   • Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
   • Koorts boven de 38,2 °C die samengaat met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag.
   • Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
   • Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is.
  • uw kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. De lijst van deze ziekten vind je in de infectieziekteklapper van Kind en Gezin (vraag ernaar of surf naar www.kindenGezin.be)
 • Het kinderdagverblijf zal alle ouders verwittigen wanneer er een gevaarlijke besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.
 • Wanneer uw kindje in de loop van de dag ziek wordt, nemen we met u contact op :
  • wanneer uw kind koorts heeft : temperatuur door U op voorhand door te geven (zie formulier koorts).
  • wanneer uw kind er erg ziek uitziet, problemen heeft met de ademhaling, versuft is of onverklaarbare huidvlekjes heeft.
  • wanneer er dringende medische hulp nodig is.
  Er wordt dan in overleg naar de beste oplossing gezocht.
 • Indien ouders dit wensen kan de behandelende geneesheer van hun kind opgeroepen worden om het kind in het KDV te onderzoeken. Ouders moeten dan zelf de consultatie betalen. In geval van nood of in geval van afwezigheid van de behandelende geneesheer kan door ons een dokter opgeroepen worden.
 • Bij een ongeval of een noodsituatie wordt uw kind naar het St. Blasius ziekenhuis van Dendermonde gebracht. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk verwittigd.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf Sas 36B is elke werkdag open van 7u tot 18u00.

Het kinderdagverblijf Begijnhoflaan 2 is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30

Het jaarlijks verlof en feestdagen vindt u hier.

Buitenschoolse opvang

Wij beschikken ook over een buitenschoolse opvang voor 21 kleuters:

 • Schooldagen
  's Ochtends van 7u30 tot 8u15
  's Avonds van 15u30 tot 18u00
  Woensdag van 11u30 tot 18u00
 • Vakantiedagen
  van 7u tot 18u00

Kind en gezin

Kinderklap

Kinderklap

Een eigen blad met nieuws over Uw kinderen, dat u informeert over alles wat leeft bij ons!